Truyện Ám Hành Ngự Sử

Ám Hành Ngự Sử
Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 75 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 78 112 30.07.2013
Chapter 77 70 30.07.2013
Chapter 76 69 30.07.2013
Chapter 75 60 30.07.2013
Chapter 74 63 30.07.2013
Chapter 73 68 30.07.2013
Chapter 72 61 30.07.2013
Chapter 71 58 30.07.2013
Chapter 69 53 30.07.2013
Chapter 67 59 30.07.2013
Chapter 66 59 30.07.2013
Chapter 65 62 30.07.2013
Chapter 64 56 30.07.2013
Chapter 63 63 30.07.2013
Chapter 62 57 30.07.2013
Chapter 61 56 30.07.2013
Chapter 60 62 30.07.2013
Chapter 59 55 30.07.2013
Chapter 58 51 30.07.2013
Chapter 57 60 30.07.2013
Chapter 55 52 30.07.2013
Chap 54 71 30.07.2013
Chap 53 63 30.07.2013
Chapter 52 50 30.07.2013
Chapter 51 50 30.07.2013
Chapter 50 63 30.07.2013
Chapter 49 62 30.07.2013
Chapter 48 58 30.07.2013
Chapter 47 56 30.07.2013
Chapter 46 61 30.07.2013
Chapter 45 50 30.07.2013
Chapter 44 53 30.07.2013
Chapter 43 72 30.07.2013
Chapter 42 58 30.07.2013
Chapter 41 54 30.07.2013
Chapter 40 61 30.07.2013
Chapter 39 48 30.07.2013
Chapter 38 66 30.07.2013
Chapter 37 60 30.07.2013
Chapter 36 57 30.07.2013
Chapter 35 59 06.08.2015
Chapter 34 65 06.08.2015
Chapter 33 59 06.08.2015
Chapter 32 62 06.08.2015
Chapter 31 63 06.08.2015
Chapter 30 65 06.08.2015
Chapter 29 63 06.08.2015
Chapter 28 67 06.08.2015
Chapter 27 61 06.08.2015
Chapter 26 67 06.08.2015
Chapter 25 66 06.08.2015
Chapter 24 66 06.08.2015
Chapter 23 63 06.08.2015
Chapter 22 65 06.08.2015
Chapter 21 65 06.08.2015
Chapter 20 65 06.08.2015
Chapter 19 64 06.08.2015
Chapter 18 68 06.08.2015
Chapter 17 64 06.08.2015
Chapter 16 72 06.08.2015
Chapter 15 79 06.08.2015
Chapter 14 79 06.08.2015
Chapter 13 73 06.08.2015
Chapter 12 78 06.08.2015
Chapter 11 77 06.08.2015
Chapter 10 75 06.08.2015
Chapter 9 63 06.08.2015
Chapter 8 68 06.08.2015
Chapter 7 77 06.08.2015
Chapter 6 71 06.08.2015
Chapter 5 78 06.08.2015
Chapter 4 82 06.08.2015
Chapter 3 116 06.08.2015
Chapter 2 224 06.08.2015
Chapter 1 450 06.08.2015