Truyện Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 120 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 116 0 25.06.2017
Chapter 115 0 22.06.2017
Chapter 114 0 22.06.2017
Chapter 113 4 15.06.2017
Chapter 112 4 15.06.2017
Chapter 111 4 15.06.2017
Chapter 110 5 15.06.2017
Chapter 109 4 15.06.2017
Chapter 108 4 15.06.2017
Chapter 107 4 15.06.2017
Chapter 106 4 15.06.2017
Chapter 105 5 15.06.2017
Chapter 104 5 15.06.2017
Chapter 103 4 15.06.2017
Chapter 102 4 15.06.2017
Chapter 101 4 15.06.2017
Chapter 100 4 15.06.2017
Chapter 99 4 15.06.2017
Chapter 98 4 15.06.2017
Chapter 97 4 15.06.2017
Chapter 96 4 15.06.2017
Chapter 95 4 15.06.2017
Chapter 94 4 15.06.2017
Chapter 93 4 15.06.2017
Chapter 92 4 15.06.2017
Chapter 91 4 15.06.2017
Chapter 90 4 15.06.2017
Chapter 89 4 15.06.2017
Chapter 88 4 15.06.2017
Chapter 87 4 15.06.2017
Chapter 86 4 15.06.2017
Chapter 85 4 15.06.2017
Chapter 84 4 15.06.2017
Chapter 83 4 15.06.2017
Chapter 82.3 5 15.06.2017
Chapter 82.2 5 15.06.2017
Chapter 82.1 5 15.06.2017
Chapter 82 6 15.06.2017
Chapter 81 5 15.06.2017
Chapter 80 5 15.06.2017
Chapter 79 5 15.06.2017
Chapter 78 5 15.06.2017
Chapter 77 6 15.06.2017
Chapter 76 5 15.06.2017
Chapter 75 5 15.06.2017
Chapter 74 5 15.06.2017
Chapter 73 5 15.06.2017
Chapter 72 5 15.06.2017
Chapter 71 5 15.06.2017
Chapter 70 5 15.06.2017
Chapter 69 5 15.06.2017
Chapter 68 6 15.06.2017
Chapter 67 5 15.06.2017
Chapter 66 5 15.06.2017
Chapter 65 5 15.06.2017
Chapter 64 5 15.06.2017
Chapter 63 6 15.06.2017
Chapter 62 5 15.06.2017
Chapter 61 5 15.06.2017
Chapter 60 5 15.06.2017
Chapter 59 5 15.06.2017
Chapter 58 6 15.06.2017
Chapter 57 5 15.06.2017
Chapter 56 5 15.06.2017
Chapter 55 5 15.06.2017
Chapter 54 5 15.06.2017
Chapter 53 5 15.06.2017
Chapter 52 5 15.06.2017
Chapter 51 6 15.06.2017
Chapter 50 5 15.06.2017
Chapter 49 5 15.06.2017
Chapter 48 6 15.06.2017
Chapter 47 5 15.06.2017
Chapter 46 5 15.06.2017
Chapter 45 5 15.06.2017
Chapter 44 5 15.06.2017
Chapter 43 6 15.06.2017
Chapter 42 5 15.06.2017
Chapter 41 5 15.06.2017
Chapter 40 10 13.06.2017
Chapter 39 8 13.06.2017
Chapter 38 9 13.06.2017
Chapter 37 9 13.06.2017
Chapter 36 9 13.06.2017
Chapter 35 11 13.06.2017
Chapter 34 9 13.06.2017
Chapter 33 9 13.06.2017
Chapter 32 9 13.06.2017
Chapter 31 9 13.06.2017
Chapter 30 9 13.06.2017
Chapter 29 9 13.06.2017
Chapter 28 10 13.06.2017
Chapter 27 9 13.06.2017
Chapter 26 9 13.06.2017
Chapter 25 11 13.06.2017
Chapter 24 9 13.06.2017
Chapter 23 9 13.06.2017
Chapter 22 9 13.06.2017
Chapter 21 9 13.06.2017
Chapter 20 10 13.06.2017
Chapter 19 12 13.06.2017
Chapter 18 10 13.06.2017
Chapter 17 10 13.06.2017
Chapter 16 10 13.06.2017
Chapter 15 10 13.06.2017
Chapter 14 10 13.06.2017
Chapter 13 10 13.06.2017
Chapter 12 10 13.06.2017
Chapter 11-5 11 13.06.2017
Chapter 11 10 13.06.2017
Chapter 10 10 13.06.2017
Chapter 9 10 13.06.2017
Chapter 8 10 13.06.2017
Chapter 7 10 13.06.2017
Chapter 6 11 13.06.2017
Chapter 5 10 13.06.2017
Chapter 4 10 13.06.2017
Chapter 3 10 13.06.2017
Chapter 2 10 13.06.2017
Chapter 1 11 13.06.2017