Truyện Nhất Nhân Chi Hạ

Nhất Nhân Chi Hạ
Theo cảnh sát điều tra vụ án \" thi thể bị đánh cắp”. Cuộc sống của thiếu niên Trương Sở bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái thầnbí – BẤT TỬ. Nhưng cậu thiếu niên không nhớ chút nào về cô gái và thân thế của mình. Để tìm kiếm câu trả lời họ đã lên đường. Vậy họ đến từ đâu, có mục đích gì – Hãy cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời!

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 254 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 248 0 16.08.2017
Chapter 247 7 31.07.2017
Chapter 246 5 30.07.2017
Chapter 245 5 30.07.2017
Chapter 244 5 29.07.2017
Chapter 243 5 26.07.2017
Chapter 242 5 25.07.2017
Chapter 241 5 23.07.2017
Chapter 241 5 23.07.2017
Chapter 240 5 22.07.2017
Chapter 239 5 22.07.2017
Chapter 238 4 22.07.2017
Chapter 237 5 22.07.2017
Chapter 239 4 22.07.2017
Chapter 238 6 22.07.2017
Chapter 237 5 22.07.2017
Chapter 236 6 20.07.2017
Chapter 235 4 20.07.2017
Chapter 235 6 20.07.2017
Chapter 234 5 20.07.2017
Chapter 233 5 20.07.2017
Chapter 232 5 20.07.2017
Chapter 231 4 20.07.2017
Chapter 230 6 20.07.2017
Chapter 229 6 20.07.2017
Chapter 228 5 20.07.2017
Chapter 227 4 20.07.2017
Chapter 226 4 20.07.2017
Chapter 225 47 17.03.2017
Chapter 224 33 17.03.2017
Chapter 223 28 17.03.2017
Chapter 222 31 17.03.2017
Chapter 221 36 09.03.2017
Chapter 220 33 09.03.2017
Chapter 219 34 06.03.2017
Chapter 218 30 05.03.2017
Chapter 217 35 05.03.2017
Chapter 216 31 05.03.2017
Chapter 215 36 05.03.2017
Chapter 214 34 28.02.2017
Chapter 213 36 28.02.2017
Chapter 212 38 28.02.2017
Chapter 211 42 28.02.2017
Chapter 210 35 23.02.2017
Chapter 209 35 23.02.2017
Chapter 208 38 19.02.2017
Chapter 207 38 18.02.2017
Chapter 206 37 17.02.2017
Chapter 205 38 16.02.2017
Chapter 204 37 15.02.2017
Chapter 203 36 15.02.2017
Chapter 202 40 15.02.2017
Chapter 201 46 12.02.2017
Chapter 200 42 12.02.2017
Chapter 199 38 10.02.2017
Chapter 198 41 09.02.2017
Chapter 197 41 09.02.2017
Chapter 196 40 09.02.2017
Chapter 195 41 09.02.2017
Chapter 194 39 09.02.2017
Chapter 193 42 09.02.2017
Chapter 192 41 09.02.2017
Chapter 191 46 03.02.2017
Chapter 190 45 03.02.2017
Chapter 189 50 03.02.2017
Chapter 188 47 03.02.2017
Chapter 187 50 03.02.2017
Chapter 186 49 03.02.2017
Chapter 185 46 03.02.2017
Chapter 184 45 03.02.2017
Chapter 183 43 03.02.2017
Chapter 182 47 03.02.2017
Chapter 181 49 03.02.2017
Chapter 180 47 03.02.2017
Chapter 179 54 19.01.2017
Chapter 178 56 19.01.2017
Chapter 177 53 18.01.2017
Chapter 176 56 18.01.2017
Chapter 175 58 18.01.2017
Chapter 174 58 15.01.2017
Chapter 173 59 15.01.2017
Chapter 172 61 15.01.2017
Chapter 171 62 13.01.2017
Chapter 170 57 11.01.2017
Chapter 169 58 11.01.2017
Chapter 168 62 11.01.2017
Chapter 167 65 09.01.2017
Chapter 166 61 09.01.2017
Chapter 165 56 09.01.2017
Chapter 165 46 06.01.2017
Chapter 164 65 04.01.2017
Chapter 163 63 04.01.2017
Chapter 162 50 04.01.2017
Chapter 161 59 04.01.2017
Chapter 160 56 04.01.2017
Chapter 159 61 28.12.2016
Chapter 158 66 26.12.2016
Chapter 157 62 25.12.2016
Chapter 156 57 23.12.2016
Chapter 155 62 21.12.2016
Chapter 154 62 16.12.2016
Chapter 153 65 16.12.2016
Chapter 152 64 15.12.2016
Chapter 151 60 13.12.2016
Chapter 150 67 13.12.2016
Chapter 149 62 08.12.2016
Chapter 148 57 06.12.2016
Chapter 147 69 04.12.2016
Chapter 146 62 03.12.2016
Chapter 145 59 02.12.2016
Chapter 144 61 30.11.2016
Chapter 143 71 30.11.2016
Chapter 142 61 30.11.2016
Chapter 141 65 26.11.2016
Chapter 140 65 26.11.2016
Chapter 139 65 26.11.2016
Chapter 138 74 26.11.2016
Chapter 137 73 26.11.2016
Chapter 136 72 26.11.2016
Chapter 135 67 26.11.2016
Chapter 134 76 26.11.2016
Chapter 133 74 26.11.2016
Chapter 132 70 26.11.2016
Chapter 131 76 26.11.2016
Chapter 130 76 26.11.2016
Chapter 129 69 26.11.2016
Chapter 128 83 26.11.2016
Chapter 127 83 26.11.2016
Chapter 126 74 26.11.2016
Chapter 125 76 26.11.2016
Chapter 124 83 26.11.2016
Chapter 123 76 26.11.2016
Chapter 122 73 26.11.2016
Chapter 121 76 26.11.2016
Chapter 120 70 26.11.2016
Chapter 119 70 26.11.2016
Chapter 118 76 26.11.2016
Chapter 117 73 26.11.2016
Chapter 116 72 26.11.2016
Chapter 115 71 26.11.2016
Chapter 114 62 26.11.2016
Chapter 113 69 26.11.2016
Chapter 112 78 26.11.2016
Chapter 111 70 26.11.2016
Chapter 110 67 26.11.2016
Chapter 109 73 26.11.2016
Chapter 108 74 26.11.2016
Chapter 107 86 26.11.2016
Chapter 106 72 26.11.2016
Chapter 105 76 26.11.2016
Chapter 104 75 26.11.2016
Chapter 103 69 26.11.2016
Chapter 102 69 26.11.2016
Chapter 101 65 26.11.2016
Chapter 100 76 26.11.2016
Chapter 99 67 26.11.2016
Chapter 98 69 26.11.2016
Chapter 97 61 26.11.2016
Chapter 96 73 26.11.2016
Chapter 95 67 26.11.2016
Chapter 94 67 26.11.2016
Chapter 93 71 26.11.2016
Chapter 92 56 26.11.2016
Chapter 91 62 26.11.2016
Chapter 90 66 26.11.2016
Chapter 89 65 26.11.2016
Chapter 88 74 26.11.2016
Chapter 87 70 26.11.2016
Chapter 86 67 26.11.2016
Chapter 85 73 26.11.2016
Chapter 84 68 26.11.2016
Chapter 83 71 26.11.2016
Chapter 82 64 26.11.2016
Chapter 81 75 26.11.2016
Chapter 80 69 26.11.2016
Chapter 79 71 26.11.2016
Chapter 78 76 26.11.2016
Chapter 77 61 26.11.2016
Chapter 76 81 26.11.2016
Chapter 75 75 26.11.2016
Chapter 74 75 26.11.2016
Chapter 73 78 26.11.2016
Chapter 72 69 26.11.2016
Chapter 71 67 26.11.2016
Chapter 70 68 26.11.2016
Chapter 69 69 26.11.2016
Chapter 68 68 26.11.2016
Chapter 67 79 26.11.2016
Chapter 66 73 26.11.2016
Chapter 65 72 26.11.2016
Chapter 64 75 26.11.2016
Chapter 63 71 26.11.2016
Chapter 62 70 26.11.2016
Chapter 61 77 26.11.2016
Chapter 60 74 26.11.2016
Chapter 59 73 26.11.2016
Chapter 58 78 26.11.2016
Chapter 57 87 26.11.2016
Chapter 56 75 26.11.2016
Chapter 55 76 26.11.2016
Chapter 54 78 26.11.2016
Chapter 53 69 26.11.2016
Chapter 52 76 26.11.2016
Chapter 51 83 26.11.2016
Chapter 50 80 26.11.2016
Chapter 49 72 26.11.2016
Chapter 48 74 26.11.2016
Chapter 47 71 26.11.2016
Chapter 46 80 26.11.2016
Chapter 45 77 26.11.2016
Chapter 44 73 26.11.2016
Chapter 43 77 26.11.2016
Chapter 42 67 26.11.2016
Chapter 41 78 26.11.2016
Chapter 40 80 26.11.2016
Chapter 39 78 26.11.2016
Chapter 38 74 26.11.2016
Chapter 37 73 26.11.2016
Chapter 36 81 26.11.2016
Chapter 35 84 26.11.2016
Chapter 34 85 26.11.2016
Chapter 33 87 26.11.2016
Chapter 32 81 26.11.2016
Chapter 31 84 26.11.2016
Chapter 30 86 26.11.2016
Chapter 29 69 26.11.2016
Chapter 28 74 26.11.2016
Chapter 27 74 26.11.2016
Chapter 26 79 26.11.2016
Chapter 25 92 26.11.2016
Chapter 24 78 26.11.2016
Chapter 23 79 26.11.2016
Chapter 22 88 26.11.2016
Chapter 21 81 26.11.2016
Chapter 20 83 26.11.2016
Chapter 19 78 26.11.2016
Chapter 18 71 26.11.2016
Chapter 17 83 26.11.2016
Chapter 16 92 26.11.2016
Chapter 15 81 26.11.2016
Chapter 14 82 26.11.2016
Chapter 13 92 26.11.2016
Chapter 12 97 26.11.2016
Chapter 11 84 26.11.2016
Chapter 10 97 26.11.2016
Chapter 9 107 26.11.2016
Chapter 8 95 26.11.2016
Chapter 7 103 26.11.2016
Chapter 6 108 26.11.2016
Chapter 5 109 26.11.2016
Chapter 4 110 26.11.2016
Chapter 3 125 26.11.2016
Chapter 2 125 26.11.2016
Chapter 1 241 26.11.2016