Truyện Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ
Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 48 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 48 6 18.06.2017
Chapter 47 6 18.06.2017
Chapter 46 6 18.06.2017
Chapter 45 5 18.06.2017
Chapter 44 5 18.06.2017
Chapter 43 5 18.06.2017
Chapter 42 5 18.06.2017
Chapter 41 5 18.06.2017
Chapter 40 5 18.06.2017
Chapter 39 5 18.06.2017
Chapter 38 5 18.06.2017
Chapter 37 5 18.06.2017
Chapter 36 5 18.06.2017
Chapter 35 5 18.06.2017
Chapter 34 5 18.06.2017
Chapter 33 5 18.06.2017
Chapter 32 5 18.06.2017
Chapter 31 5 18.06.2017
Chapter 30 6 18.06.2017
Chapter 29 5 18.06.2017
Chapter 28 5 18.06.2017
Chapter 27 6 18.06.2017
Chapter 26 5 18.06.2017
Chapter 25 6 18.06.2017
Chapter 24 5 18.06.2017
Chapter 23 6 18.06.2017
Chapter 22 6 18.06.2017
Chapter 21 5 18.06.2017
Chapter 20 5 18.06.2017
Chapter 19 5 18.06.2017
Chapter 18 5 18.06.2017
Chapter 17 5 18.06.2017
Chapter 16 5 18.06.2017
Chapter 15 5 18.06.2017
Chapter 14 5 18.06.2017
Chapter 13 6 18.06.2017
Chapter 12 6 18.06.2017
Chapter 11 6 18.06.2017
Chapter 10 6 18.06.2017
Chapter 9 5 18.06.2017
Chapter 8 6 18.06.2017
Chapter 7 5 18.06.2017
Chapter 6 6 18.06.2017
Chapter 5 5 18.06.2017
Chapter 4 6 18.06.2017
Chapter 3 5 18.06.2017
Chapter 2 5 18.06.2017
Chapter 1 15 18.06.2017